ProNails Belgium

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 

1. Toepassing

1.1. «PN» verwijst naar de n.v. Professionails, Ruiterijschool 11 te 2930 Brasschaat, KBO: 0432.600.303, en zijn divisies. De “Klant” verwijst naar de (rechts)persoon waarvan de gegevens hernomen zijn op de voorzijde van huidig document. 

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, alsook dat deze voorwaarden als enige van toepassing zijn op alle door de Klant geplaatste bestellingen en alle door PN uitgevoerde verkopen, leveringen en/of prestaties, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant, ongeacht de gebeurlijke vermeldingen vervat in diens voorwaarden.

1.3.. PN verkoopt niet aan consumenten. De Klant waarborgt PN uitdrukkelijk geen consument te zijn.

 

2. Prijzen

2.1. PN zal de Klant een prijslijst, dan wel een prijsbevestiging sturen. De meest recente prijslijst/prijsbevestiging is als enige geldig en vervangt automatisch alle voorgaande prijslijsten/prijsbevestigingen. PN is niet gebonden door schrijffouten en andere materiële vergissingen.

2.2. PN heeft ten allen tijde het recht om haar prijslijsten/prijsbevestingen aan te passen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in voege.

 

3. Bestelling

3.1. Eenmaal een bestelling geplaatst is, kan deze niet meer geannuleerd worden. De Klant zal sowieso gehouden zijn het integrale bedrag van de bestelling te betalen, behoudens indien bepaalde producten niet meer voorradig zouden zijn.

3.2. Indien bepaalde producten tijdelijk of definitief niet meer voorradig zouden zijn, zal PN de Klant hiervan zo spoedig mogelijk verwittigen. PN kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden noch verplicht worden om bepaalde producten opnieuw in productie te nemen, hetgeen de Klant aanvaardt.

3.3. Indien PN op verzoek van de Klant bepaalde grondstoffen, componenten, verpakkingen e.d.m. inslaat, zal de Klant steeds gehouden zijn deze integraal te vergoeden, zelfs indien ze niet allemaal verwerkt zouden worden op basis van de door de Klant geplaatste bestellingen. PN zal alsdan het recht hebben deze apart aan de Klant in rekening te brengen.

 

4. Betaling

4.1. Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief (i) B.T.W., (ii) alle andere taksen, alsook (iii) alle bankkosten.

4.2. Alle facturen van PN zijn vooraf betaalbaar, netto zonder korting, en dit enkel via de door PN aangegeven betaalmethodes. De Klant aanvaardt dat PN slechts tot levering overgaat nà ontvangst van betaling van het bedrag vermeld op zijn bestelling. Indien PN de Klant bepaalde betalingsfaciliteiten heeft toegekend, kan zij die op ieder ogenblik wijzigen en/of intrekken.

4.3. De Klant wordt pas eigenaar van de producten nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

4.4. Zo de Klant de facturen van PN niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft PN van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidinteresten van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijfentwintig euro (25,- €). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant.

 

5. Levering

5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering in België “ex Works” in de gebouwen van PN, in de andere landen van de EU “FCA” en in de andere landen buiten de EU “FOB”. Indien partijen overeenkomen dat de producten op een andere plaats geleverd worden, zullen ze steeds vervoerd worden op kosten en risico van de Klant.

5.2. Indien slechts een deel van de door de Klant bestelde producten voorradig is, hetgeen onder andere het geval kan zijn bij zogenaamde back orders, is PN niet gehouden om de bestelling in gedeelten te leveren. PN heeft het recht om te wachten tot alle producten voorradig zijn alvorens deze uit te leveren. PN zal, in de mate van het mogelijke, rekening houdend met de wensen van de Klant dienaangaande. Indien partijen overeenkomen dat de bestelling in gedeelten wordt uitgeleverd zullen de eventueel hieruit voortvloeiende hogere leveringskosten ten laste van de Klant vallen.

 

6. Termijnen

6.1. De door PN aangegeven termijnen zijn niet bindend. Ingeval bepaalde termijnen niet nageleefd zouden worden, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder enig recht op schadevergoeding noch prijsvermindering voor de Klant.

 

7. Klachten

7.1. Alle klachten betreffende de facturen en/of de diensten van PN dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan PN ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

7.2. Het terugzenden en/of omwisselen van producten kan slechts na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PN. De verzendingskosten vallen ten laste van de Klant. 

7.3. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Indien zou blijken dat de klacht van de Klant gegrond was, zal PN het desgevallend teveel betaalde bedrag terugbetalen als enige vergoeding.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. PN zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval van schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik en/of bewaring van de producten en/of diensten. Hetzelfde geldt indien de Klant of een derde de producten en/of diensten op een of andere wijze bewerkt en/of gewijzigd heeft.

8.2. De aansprakelijkheid van PN zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende bestelling, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. PN kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige vervolgschade, van welke aard ook, door de Klant of door enige derde geleden.

 

9. Einde van de overeenkomst

9.1. PN heeft het recht om alle lopende bestellingen met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzeg noch schadevergoeding aan de Klant, door de verzending van een aangetekend schrijven, ingeval:

(i) de Klant, vijftien (15) kalenderdagen na verzending van een eerste aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om enig verschuldigd bedrag te betalen, onverminderd toepassing van artikel 4.4 hierboven; en/of

(ii) de Klant het faillissement aanvraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat of zich in een of andere gelijkaardige situatie bevindt.

 

10. Intellectuele rechten

10.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de producten en diensten van PN door diverse intellectuele eigendomsrechten kunnen beschermd zijn (auteursrecht, merkenrecht, knowhow, enz.). PN behoudt zich al haar eigen intellectuele eigendomsrechten voor.

10.2. De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van PN ten allen tijde na te leven.

10.3. Indien de Klant zelf intellectuele eigendomsrechten kan laten gelden, zal PN deze ten allen tijde naleven.

 

11. Persoonlijke levenssfeer

11.1. PN heeft het recht om de persoonsgegevens van de Klant in een databestand op te nemen en te verwerken. Daarbij zal PN de wettelijke bepalingen, zoals o.a. vervat, in de wet d.d. 8 december 1992, steeds naleven.

11.2. De Klant beschikt daarbij over een recht op verbetering, wijziging en schrapping van zijn persoonlijke gegevens.

 

12. Opleidingen

12.1. Indien de Klant zich inschrijft voor een opleiding, aanvaardt hij automatisch alle bepalingen van het opleidingsreglement.

12.2. Door een plaats voor een “Basisopleiding Nagelstyliste” te bestellen, is de Klant gehouden een voorschot van minimum 200 € te betalen. Door een plaats voor een workshop te bestellen is de klant gehouden om het inschrijvingsgeld vooraf te betalen. Deze voorschotten zullen niet terugbetaald worden, zelfs niet indien de Klant, om welke reden dan ook, niet zou deelnemen aan de opleidingen.

12.3. Indien PN de data van de opleidingen zou wijzigen, zal de bestelling van de Klant automatisch van toepassing zijn op die nieuwe data, zonder enig recht op terugbetaling. Enkel indien PN een opleiding volledig zou annuleren, zal de Klant recht hebben op terugbetaling van het voorschot of van het inschrijvingsgeld van de workshop

 

13. Varia

13.1. PN is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering en/of voor enige niet-uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. Dit omvat, zonder hiertoe beperkt te zijn, enig bevel van de overheid om de productie en/of verkoop van bepaalde producten en/of diensten te staken.

13.2. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13.3. Alle overeenkomsten afgesloten met PN worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen inzake deze overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 

Terms and conditions of sale

 

1.  Scope

1.1. In these general terms and conditions for sale “PN” is understood to be NV Professionails, Ruiterijschool 11, 2930 Brasschaat, enlisted as a company (KBO/BCE) under number 0432.600.303 and its divisions. “Customer” refers to the company that places an order with PN or whose details are specified on the front of the quote and/or invoice. 

1.2. The Customer confirms he has read the present general terms and conditions of sale and that they are solely applicable to all orders placed by the Customer and all sales, deliveries and/or services carried out by PN, to the express exclusion of any and all of the Customer’s general or special terms and conditions, notwithstanding any mentions in the Customer’s own purchase conditions.

1.3. PN doesn’t sell to private consumers. The Customer warrants PN that it isn’t a consumer.

 

2. Prices

2.1. PN will send the Customer a price list or a price confirmation. The most recent price list / price conformation will be the only valid one and automatically supersedes all previous price lists / price confirmations. PN shall not be bound by spelling mistakes and other material errors in its price lists.

2.2. PN shall be entitled, at all times, to amend its price lists. These changes take immediate effect.

 

3. Order

3.1. Once an order has been placed, it can no longer be cancelled. The Customer shall always have to pay the full amount of the order, except if certain products are no longer available.

3.2. If certain products are temporarily or permanently out of stock, PN will notify the Customer thereof as soon as possible. PN can never be held liable for this, nor be forced to start to produce certain products again, which the Customer accepts.

3.3. IF PN purchases, at the Customer’s request, certain raw materials, components, packaging, etc., the Customer undertakes to fully compensate PN for said purchase, even if they wouldn’t be used entirely for the Customer’s orders. PN will then have the right to invoice these separately to the Customer.

 

4. Payment

4.1. All prices are always exclusive of (i) VAT, (ii) all other taxes, as well as (iii) any bank costs.

4.2. All invoices issued by PN are payable upfront, net and without any discount and only through the payment methods as specified by PN. The Customer knows and accepts that PN shall only proceed with the delivery upon receipt of the payment of the amount mentioned in its order. If PN granted certain payment facilities to the Customer, it can change and/or revoke these at any time.

4.3. The Customer shall become owner of the products after the sums due are paid in full.

4.4. If the Customer does not pay the invoices from PN within the agreed terms, PN shall have the legal right, without prior notice of default, to claim late-payment interest at an annual rate of twelve percent (12%). Every start of a month shall be considered a complete month. In addition, the outstanding invoice amounts shall automatically and legally be increased by ten percent (10%) with a minimum of twenty-five euros (EUR 25.00). Moreover, any court costs shall be at expense of the Customer. Finally, all other outstanding amounts shall be immediately payable in full by the Customer.

 

5. Delivery

5.1. Except otherwise agreed, deliveries will be “ex works” in Belgium at the premises of PN, “FCA” in the other members of the EU and “FOB” outside the EU. If the parties agree that the product shall be delivered at another location, the product shall always be transported at the expense and risk of the Customer.

5.2. If only a part of the products ordered by the Customer is in stock, which may be the case for so-called back orders, PN shall not be committed to delivering the order in parts. PN shall be entitled to wait until all products are in stock before delivering these. PN shall, to the greatest possible extent, take into account the wishes of the Customer in this respect. If the parties agree that the order will be delivered in parts, any delivery costs in excess of the normal delivery costs shall be payable by the Customer.

 

6. Terms

6.1. The terms indicated by PN are not binding. If certain terms are not complied with, the parties shall agree on a new term without entitlement to compensation for damages or price reductions for the Customer.

 

7. Complaints

7.1. In order to be admitted, all complaints with regard to the invoices and/or the services of PN must be sent to PN within seven (7) working days following the invoice date by registered mail. Later complaints will not be admissible, which the Customer accepts.

7.2. Products can only be returned and/or exchanged with the explicit and written consent of PN. Products will be transported at the Customer’s expense.

7.3. No reason whatsoever, such as the filing of a complaint, releases the Customer from the obligation to pay. Should any complaint by the Customer prove to be founded, PN shall, where appropriate, return the amount, which was paid in excess as sole compensation.

 

8. Liability

8.1. PN shall never accept liability in case of damage resulting from the improper use and/or storage of products and/or services. The same applies if the Customer or a third party has processed and/or changed the products and/or services in any way.

8.2. The liability of PN shall, regardless of the reason, never exceed the invoice amount of the order in question, which the Customer explicitly accepts. PN shall thus never be liable for general or special indirect damage or for any consequential damage, of any nature whatsoever, suffered by the Customer or by any third parties.

 

9. End of the agreement

9.1. PN is entitled to terminate all orders in progress with immediate effect, without notice or damages to the Customer, by sending a registered letter, if:

(i) the Customer fails to pay any sums due fifteen (15) calendar days after sending a first registered notice of default, without prejudice to PN’ right to demand the full payment increased with the interests and the amount of the fixed damages; and/or

(ii) the Customer files for bankruptcy, is ordered by the court to go into administration, is being liquidated or is in any other similar situation.

 

10.Intellectual property

10.1. The Customer expressly confirms that PN’s products and services can be protected by various intellectual property rights (copyright, trademarks, know how, etc.). PN reserves all its own intellectual property rights.

10.2. The Customer undertakes to uphold PN’s intellectual property rights at all times.

10.3. Should the Customer own certain intellectual property rights, PN shall uphold these at all times.  

 

11. Data privacy

11.1. PN is entitled to integrate the Customer’s personal data and to process them. PN will always uphold the relevant legislation in that respect, including the law of December 8th 1992.

11.2. The Customer is entitled to request the correction, modification and/or removal of its personal data from said database.

 

12. Trainings

12.1. If the Customer enlists for a training, he automatically accepts all clauses of the training regulations.

12.2. By booking a place for a “Basic Training Nailstylist”, the Customer undertakes to pay an advance of minimum 200 €. The registration fee for workshops has to be paid up front. Registrations for a workshop are only final after receipt of the registration fee. Said advances will not be reimbursed, even in the case the Customer, for whatever reason, would not participate in the training.

12.3. In case PN would change the dates of the training, the Customer’s order will automatically apply to these new dates, without any reimbursement. Only if PN completely cancels a training, the Customer will be entitled to get its advance, or the registration fee for w workshop reimbursed.

 

13. Miscellaneous

13.1. PN is not responsible for any delays in the execution or non-execution of its undertakings in case of force majeure. This includes, without being limited thereto, any order from the state or other administrations to terminate the production and/or sales of certain products and/or services.

13.2. If an article of these terms and conditions is declared null and void, this will not affect the validity of the other articles.

13.3. All agreements concluded with PN are exclusively governed by Belgian law. Any disputes with regard to these agreements belong to the exclusive jurisdiction of the Tribunals and Courts of the district of Antwerp.

 

 

CONDITIONS DE VENTE

 

1. Application

1.1.  « PN » fait référence à la S.A. Professionails, dont le siège social est sis Ruiterijschool 11, 2930 Brasschaat, BCE : 0432.600.303 et ses divisions. Le “client” fait référence à la société qui a passé une commande chez PN et dont les données sont reprises sur le recto du présent document.

1.2. En plaçant une commande, le Client confirme avoir pris connaissance des présentes conditions et que celles-ci sont seules applicables à toutes les commandes passées par le client et toutes les ventes, livraisons et/ou prestations effectuées par PN, à l’exclusion expresse de toutes les autres conditions générales ou particulières du client, ce nonobstant toute mention contraire dans les conditions du Client.

1.3. PN ne vend pas aux consommateurs. Le Client garantit PN qu’il n’est pas un consommateur.

 

2. Prix

2.1. PN enverra une liste de prix / une confirmation de prix au client. La liste / confirmation de prix la plus récente est la seule valable et remplace automatiquement toutes les listes / confirmations de prix précédentes. PN n’est pas tenue par des fautes d’orthographe et autres erreurs matérielles.

2.2. PN a, à tout moment, le droit d’adapter ses listes de prix. Ces modifications entrent immédiatement en vigueur.

 

3. Commande

3.1. Une fois qu’une commande est passée, celle-ci ne peut plus être annulée. Le client sera de toute manière toujours tenu de payer le montant intégral de sa commande, sauf si certains produits ne sont plus de stock.

3.2. Si certains produits ne sont temporairement ou définitivement plus de stock, PN en avertira le plus vite possible le client. PN décline toute responsabilité à cet égard et elle ne peut en aucun cas être tenue de reprendre la production de certains produits, ce que le client accepte.

3.3. Au cas où PN achète, à la demande du client, des matières primaires, des composantes, des emballages, etc., le client est tenu de rémunérer PN intégralement pour cet achat, même s’ils ne sont pas entièrement utilisés dans le cadre des commandes passées par le client. Le cas échéant, PN aura le droit de les facturer séparément au client.

 

4. Paiement

4.1. Tous les prix indiqués s’entendent toujours hors (i) T.V.A., (ii) toutes autres taxes et (iii) tous frais bancaires.

4.2. Toutes les factures de PN sont  payables à l’avance, nettes sans escompte, ce uniquement par les moyens de paiement indiqués par PN. Le client sait et accepte que PN procède seulement à la livraison PN après la réception du paiement de toute la somme reprise sur sa commande. Si PN a accordé certaines facilités de paiement au client, elle peut à tout moment les modifier et/ou les retirer.

4.3. Le client ne devient propriétaire des produits qu’après avoir entièrement acquitté les sommes dues.

4.4. Si le client ne paie pas les factures de PN dans les délais prévus, PN a droit, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à des intérêts de retard de douze pour cent (12 %) sur une base annuelle, chaque mois entamé étant considéré comme un mois écoulé. Ensuite, tous les montants des factures en souffrance seront automatiquement et de plein droit majorés de dix pour cent (10 %), avec un minimum de vingt-cinq euros (25,00 €). Tous les dépens éventuels seront à la charge du client. Enfin, tous les autres montants encore en souffrance seront immédiatement et intégralement dus par le client.

 

5. Livraison

5.1. Sauf autrement convenu, la livraison a lieu “départ usine” en Belgique dans les bâtiments de PN, « FCA » pour les autres pays de l’UE et « FOB » pour tout pays hors l’UE. Si les parties conviennent que les produits soient livrés à un autre endroit, les produits seront toujours transportés aux risques et périls du client.

5.2. Si seule une partie des produits commandés par le client est de stock, ce qui peut être le cas notamment pour ce qu’on appelle les back orders, PN n’est pas tenue de livrer la commande en plusieurs parties. PN a le droit d’attendre que tous les produits soient de stock avant de les livrer. PN tiendra compte, dans la mesure du possible, des souhaits du client à cet égard. Si les parties conviennent que la commande doit être livrée en plusieurs parties, les frais de livraison supérieurs en découlant éventuellement seront à la charge du client.

 

6. Délais

6.1. Les délais indiqués par PN ne sont pas contraignants. Si certains délais ne sont pas respectés, les parties conviendront de nouveaux délais, sans aucun droit à des dommages et intérêts ou à une diminution de prix dans le chef du client.

 

7. Plaintes

7.1. Toutes les plaintes concernant les factures et/ou les services de PN doivent être notifiées par courrier recommandé, de façon motivée, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date de facture à PN, sous peine d’irrecevabilité.

7.2. Les produits peuvent seulement être renvoyés et/ou échangés moyennant l’autorisation expresse et écrite de PN. Les frais de transport seront supportés par le client.

7.3. Aucun motif, comme, par exemple, l’introduction d’une plainte, n’exonère le client de ses obligations de paiement. S’il s’avère que la plainte du client était fondée, PN remboursera, le cas échéant, le surplus payé, en guise de seul dédommagement.

 

8. Responsabilité

8.1. PN décline toute responsabilité en cas de dommages découlant d’une utilisation et/ou conservation erronée des produits et/ou services. Il en va de même si le client ou un tiers a traité et/ou modifié les produits et/ou services de quelque façon que ce soit.

8.2. La responsabilité de PN se limitera en tout cas, quel que soit le fondement, au montant de la facture de la commande en question, ce que le client accepte expressément. PN décline dès lors toute responsabilité en cas de dommages indirects généraux ou particuliers ou de tout dommage consécutif, de quelque nature que ce soit, subi par le client ou tout tiers.

 

9. Fin du contrat

9.1. PN a le droit de résoudre toutes les commandes en cours, avec effet immédiat, sans donner de préavis ni octroyer de dommages et intérêts au client, en envoyant un courrier recommandé, au cas où :

(i) Le client demeure en défaut, quinze (15) jours calendriers après l’envoi d’une première mise en demeure recommandée, de payer tout montant dû, sans préjudice du droit de PN d’exiger le paiement complet, majoré des intérêts et du montant de l’indemnité forfaitaire ; et/ou

(ii) Le client demande la faillite, est cité en faillite, entre en liquidation ou se trouve dans toute autre situation similaire, en fait ou en droit.

 

10. Droits intellectuels

10.1. Le Client reconnaît expressément que les produits et services de PN peuvent être protégés par divers droits intellectuels (droit d’auteur, marques, know how, etc.). PN se réserve tous ses propres droits intellectuels.

10.2. Le Client s’engage à toujours respecter les droits intellectuels de PN.

10.3. Au cas où le client peut faire valoir des droits intellectuels qui lui sont propres, PN les respectera.  

 

11. Données personnelles

11.1. PN a le droit d’intégrer les données personnelles du Client dans une base de données et de les traiter. PN respectera toutes les dispositions légales, e.a. la loi du 8 décembre 1992, à ce sujet.

11.2. Le Client dispose d’un droit de correction, modification et de suppression de ses données.

 

12. Cours

12.2. En réservant une place pour une cours « formation de base de prothésiste ongulaire », le Client est tenu de payer un acompte de minimum 200 €.

(Cet acompte ne sera pas remboursé, même pas au cas où le Client, pour quelque raison que ce soit, ne participerait pas au cours à la formation.) En s’inscrivant pour un atelier de formation, le Client est tenu de payer le prix de l’atelier à l’avance. Ces acomptes ne seront en aucun cas remboursés, même si le client, pour quelque raison que ce soit, ne participerait pas à la formation ou à l’atelier.

12.3. Au cas où PN modifierait les dates du cours de la formation, la réservation du Client portera automatiquement sur ces nouvelles dates, sans aucun remboursement. Seulement en cas d’annulation d’un cours de la formation par PN, le Client aura droit au remboursement de son acompte ou du droit d’inscription.

12.3. Au cas où PN modifierait les dates des formations, la réservation du Client portera automatiquement sur ces nouvelles dates, sans aucun remboursement. Seulement en cas d’annulation d’un cours par PN, le Client aura droit au remboursement de son acompte.

 

13. Divers

13.1. PN décline toute responsabilité en cas de retard d’exécution ou de non-exécution de ses engagements imputable à la force majeure. Ceci inclut, sans y être limité, tout ordre gouvernemental de mettre fin à la production et/ou la vente de certains produits et/ou services.  

13.2. Si un article des présentes conditions est déclaré nul, cette nullité n’a aucun impact sur la validité des autres articles.

13.3. Tous les contrats conclus avec PN sont exclusivement régis par le droit belge. Tous les litiges éventuels concernant ces contrats sont du ressort exclusif des Cours et Tribunaux de l’arrondissement d’Anvers.